Dodávka tepla

Dodávka tepla pro vytápění – ÚT

Účelem dodávky tepla (ústřední topení – ÚT) je výhradně vytápění bytových nebytových prostor k zajištění tepelné pohody či k udržování optimální teploty prostředí zejména v zimním období.

Dodávka tepla v teplé vodě – TV

Teplá voda (TV) je ohřívána tepelným zařízením a spotřeba tepla na její ohřev se započítává
do celkové spotřeby tepelné energie. Z vodovodního řadu se odebírá studená pitná voda
a v bojlerových nádržích se ohřívá a dále pak dodává do rozvodu TV. Dodávka studené vody pro ohřev TV je účtována odděleně (vodné a stočné) od účtování nákladů na tepelnou energii, spotřebovanou na ohřev TV. Cirkulací TV v systému rozvodné sítě se udržuje teplota TV v rozmezí 45 °C až 60 °C.

Co je celková fakturace za dodávky UT a TV? (vyúčtování celkových nákladů pro odběratele)

Jedná se o vyúčtování celkových nákladů na dodávky tepelné energie jednotlivým odběratelům (např. Společenství vlastníků jednotek atd.) dle fakturačních měřidel. Předmětem vyúčtování může být teplo pro ÚT (ústřední topení), teplo pro ohřev TV (teplé vody) a spotřeba vody pro TV. 

unnamed

Odběratelé, smlouvy, odběrná místa, měřící místa

Na dodávku tepla pro ÚT (ústřední topení) a TV (teplé vody) jsou s jednotlivými odběrateli 
(např. Společenství vlastníků jednotek atd.) uzavřeny smlouvy. S jedním odběratelem může být uzavřeno více platných smluv. Každá smlouva se vztahuje k jednomu nebo k více odběrným místům (každý vytápěný objekt obsahuje jedno nebo více odběrných míst). Je-li dodáváno jak ÚT, tak TV, je pro obě dodávky založeno obvykle jedno společné odběrné místo. Každé odběrné místo obsahuje nejvýše 3 měřicí místa: měřící spotřebu tepla pro ÚT, měřící spotřebu tepla pro TV, měřící spotřebu studené vody pro TV.

Fakturační měřidlo, fakturační měření

Fakturační měřidlo je osazeno na měřícím místě a slouží pro pořizování údajů o množství dodaného média, musí odpovídat požadavkům předpisů legální metrologie a je vždy osazeno na měřicím místě, charakterizovaném smluvní tarifní jednotkou dodávaného média. Slouží ke stanovení výše úhrady za dodávku měřeného média jako násobku tarifní ceny jednotky média a údaje přístroje, jímž se dodávka měří.

Zúčtovací období

Základním zúčtovacím obdobím pro měsíční fakturaci i pro sledování nákladů na tepelné zdroje je vždy celý kalendářní měsíc. Obdobím pro vystavení 13. faktury (ročního vyúčtovánía pro rozpis záloh je celý kalendářní rok.

Zálohy – rozpis záloh

Po uzavření smlouvy a dále před koncem každého roku je odběrateli, u kterého předpokládaná roční spotřeba tepla přesáhne 150 GJ, vystaven doklad „Rozpis záloh“. Rozpis záloh se vystavuje na smlouvu a kalendářní rok a člení se na jednotlivé měsíce. 

Měsíční fakturace

Na základě výsledků odečtů (z fakturačních měřidel) a spotřeb za jednotlivá měřicí místa, na základě měsíčních parametrů zdrojů tepla a na základě měsíčních údajů na odběrných místech se vypočítá spotřeba ÚT, případně TV a SV za jednotlivá odběrná místa a výsledek se uloží do podkladů pro fakturaci. Dle vypočtených nákladů a uhrazených záloh je odběrateli vystavena měsíční faktura.


Roční vyúčtování (13. faktura)

Po dokončení měsíční fakturace proběhne roční vyúčtování. V tzv. 13. faktuře se zohledňují další aspekty vstupující do vyúčtování nákladů, tzn. např.:

- zadání ročních spotřeb TV za jednotlivá odběrná místa,
- případné rozdělení nákladů dle poměrových měřičů (RTN) a to nejčastěji v případě, že je jedno měřící místo pro dva a více odběratelů,
- opravy chyb a dopočítání rozdílů zjištěných dodatečně.
Na základě ročního vyúčtování je odběrateli vyhotovena roční, tzv. 13. faktura.

© 2024 PTES, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl