Často se nás ptáte

Teplá voda ( TV ) je ohřívána tepelným zařízením a spotřeba tepla na její ohřev se započítává do celkové spotřeby tepelné energie. Z vodovodního řadu se odebírá studená pitná voda a v boilerových nádržích se ohřívá a dále pak dodává do rozvodu TV. Dodávka studené vody pro ohřev TV je účtována odděleně (vodné a stočné) od účtování nákladů na tepelnou energii, spotřebovanou na ohřev TV. Cirkulací TV v systému rozvodné sítě se udržuje teplota TV v rozmezí 45 °C až 60 °C.

Jedná se o vyúčtování celkových nákladů na dodávky tepelné energie jednotlivým odběratelům ( např. Společensví vlastníků jednotek atd. ) dle fakturačních měřidel. Předmětem vyúčtování může být teplo pro ÚT (ústřední topení) - teplo pro ohřev TV ( teplé vody ) a spotřeba vody pro TV . 

Po uzavření smlouvy a dále před koncem každého roku je odběrateli, u kterého předpokládaná roční spotřeba tepla přesáhne 250 GJ, vystaven doklad „Rozpis záloh“. . Rozpis záloh se vystavuje na smlouvu a kalendářní rok a člení se na jednotlivé měsíce. Pro každý měsíc se zvlášť stanoví záloha za ÚT a zvlášť za TV; na SV se zálohy nevystavují. Zálohy za ÚT se předepisují obvykle pouze za topnou sezonu – tedy za měsíce 01-05 a 09-12 . Zálohy za TV se předepisují celoročně.

Po dokončení měsíční fakturace proběhne roční vyúčtování . Ve tzv. 13 faktuře se zohleďnují další aspekty vstupující do vyúčtování nákladů tzn. např. :
- zadání ročních spotřeb TV za jednotlivá odběrná místa
-případné rozdělení nákladů dle poměrových měřičů ( RTN ) a to nejčastěji v případě, že je jedno měřící místo pro dva a více odběratelů
-opravy chyb a dopočítání rozdílů zjištěných dodatečně
Na základě ročního vyúčtování je odběrateli vyhotovena roční (tzv. 13.) faktura

Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku a pravidla pro vytápění stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Vyhláška dále stanoví, že dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC pro následující den. Vytápění se naopak omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, pokud průměrná denní teplota vystoupí nad +13 ºC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky. Žádost o vytápění mimo otopné období zasílá písemně nebo e-mailem oprávněná osoba.

V průběhu topného období je dodavatel povinen dodržet na předávacím místě (pata domu) takové parametry teplonosného média (topné vody), aby v průběhu topného období bylo možné v době od 6:00 do 22:00 hodin zabezpečit pro jednotlivé prostory vnitřní teploty v souladu s vyhláškou č.194/2007 Sb. Mimo tuto dobu dochází k nočnímu útlumu.

Zdrojem teplé užitkové vody pro odběratele je tepelný zdroj, kde dodavatel ohřívá studenou pitnou vodu z vodovodní sítě. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. určuje pro dodavatele povinnost udržovat parametry teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 - 60°C, a to v době minimálně od 6:00 do 22:00 hodin mimo odběrové špičky.

Cena 1 m3 TV se skládá z ceny 1 m3 studené vody a z ceny tepla potřebného na ohřev 1 m3 vody. Množství tepla potřebné k ohřátí 1 m3 vody se liší podle použité technologie a podle způsobu využití TV v dané zúčtovací jednotce. Pokud je TV v domě ohřáta a hned spotřebována, její cena za ohřev je nižší než v domě, kde je voda ohřáta, cirkuluje potrubím, chladne a je znovu ohřáta a pak teprve spotřebována.

Zavolejte nám na telefonní číslo +420 377 499 226 a Vysvětlíme Vám, jak postupovat.

Celkové roční vyúčtování ve Vašem bytě provádí nejčastěji správce nemovitostí, kontakt na něj naleznete na svém ročním vyúčtování nákladů za byt. S ním i budete řešit případné vrácení přeplatku. Naše společnost provádí jen rozúčtování nákladů na teplo a teplou a studenou vodu na jednotlivé byty a to slouží jako podklad pro správce, aby mohl konečné roční vyúčtování provést. S Vašimi finančními prostředky nijak nedisponujeme.

Další časté odpovědi najdete na webu Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu.

Dokumenty ke stažení

Vyhláška č.269/2015 Sb. ze dne 16. října 2015

Stáhnout

Zákon 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Stáhnout

© 2024 PTES, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl