Základní pojmy

Co je to rozúčtování nákladů mezi konečné příjemce služeb?

Jedná se o rozúčtování celkových nákladů odběratele na vytápění (UT) a celkových nákladů odběratele na dodávku teplé vody (TV) a studené vody (SV) mezi konečné příjemce služeb (na jednotlivé bytové jednotky) dle poměrových měřičů (pro UT se jedná o kalorimetry a indikátory rozdělovače topných nákladů - tedy IRTN, pro TV a SV jsou to bytové vodoměry). Rozúčtování nákladů mezi konečné příjemce služeb se řídí vyhláškou 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

unnamed (1)


Odběratelé, zúčtovací období, smlouvy a zúčtovací jednotky

Každý odběratel (např. společenství vlastníků jednotek) může mít více zúčtovacích jednotek
(a to samostatně pro ústřední topení – UT, teplou vodu – TV a studenou vodu – SV). S odběratelem je na tuto službu uzavřena smlouva, případně více smluv. Prostředníkem této služby je správce nebo vlastník vytápěných objektů. Odběratelem může být i tento správce. Prostřednictvím správce probíhá většina komunikace, předávání podkladů apod. I výsledné rozúčtování (na konečné příjemce služeb) se předává správci a je přílohou k dokladu „Celkové vyúčtování služeb bytové jednotky“.


Zúčtovací období

Zúčtovací období je období, za které vlastník provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek stanoví vlastník po dohodě s dodavatelem.

Zúčtovací jednotka

Představuje část objektu, objekt nebo soubor objektů, ve kterých se vnitřním rozvodem rozvádí teplo
k vytápění a teplá užitková voda ke konečným spotřebitelům z rozvodného zařízení dodavatele. V zúčtovací jednotce se provádí rozdělení nákladů na teplo pro otop (UT), teplo pro ohřev TV 
a studenou vodu (SV) pro TV mezi konečné spotřebitele.

Konečný příjemce služby

Jedná se o uživatele bytu nebo nebytového prostoru.

Započitatelná podlahová plocha

Započitatelná podlahová plocha – součet podlahových ploch místností s otopným tělesem
a podlahových ploch místností bez otopného tělesa vynásobených koeficientem v hodnotách od 0,1 do 1 podle počtu stěn sousedících s místností s otopným tělesem. Mají-li některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, započitatelná podlahová plocha těchto místností se vynásobí koeficientem podílu objemu vytápěného prostoru k objemu vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností v zúčtovací jednotce.

Měření množství TV v místě konečné spotřeby

Slouží k měření dodávky (spotřeby) TV u příjemců služeb na výstupu z rozvodné soustavy TV pomocí vodoměrů TV. Vždy se jedná o poměrové rozdělování (měření). Podíl připadající na měřené místo TV se stanoví v poměru spotřeby, indikované v místě měření, k součtu všech hodnot, naměřených vodoměry TV v zúčtovací jednotce. Odděleně se ovšem rozděluje množství vody a tepla, resp. náklady na vodu a teplo pro ohřev TV, stanovené dodavatelem TV.

Dokumentace rozúčtování dodávky služeb

Vyúčtováním se rozumí vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období a musí vždy obsahovat údaje, uvedené v platné vyhlášce.

Poměrové měřidlo, poměrové měření

Jedná se o měřidlo, které je určeno pro rozdělení celkových nákladů na tepelnou energii anebo vodu na konečné spotřebitele.

Rozdělovač topných nákladů (RTN) - indikátor vytápění

Jedná se o indikační pomůcku, sloužící ke statistickému rozdělení nákladů na vytápění na jednotlivé konečné spotřebitele (uživatele bytů a nebytových prostor). Vždy se jedná o poměrové rozdělování, výpočtový algoritmus pro rozúčtování může obsahovat sjednané korekční součinitele. Typy měřičů

Korekční součinitele

Korekční součinitele slouží při rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění podle náměrů
z kalorimetrů nebo indikátorů rozdělovačů topných nákladů (IRTN), např. k zohlednění výkonu radiátoru, k zohlednění polohy místnosti v zúčtovací jednotce apod.

Bytové vodoměry

Slouží ke stanovení množství spotřebované vody, údaje jsou indikovány v objemových jednotkách. Bytové vodoměry jsou určeny k poměrovému měření.

Odečty

Odečty indikátorů vytápění nebo bytových vodoměrů se obvykle konají na konci zúčtovacího období. Zúčtovacím obdobím se rozumí obvykle kalendářní rok. Uživatelé bytů jsou o řádném termínu odečtů informováni v předstihu formou letáku vylepeného ve společných prostorách domu a lístku vhozeného do poštovní schránky každého uživatele. Více informací o odečtech.

 

© 2024 PTES, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl